Import

W celu dokonania odprawy importowej należy przedłożyć następujące dokumenty/informacje:

 • Nr EORI
 • Aby uzyskać numer EORI należy zalogować się na platformie PUESC, wybrać zakładkę e-formularze, następnie wybrać zakładkę e-klient którą trzeba rozwinąć i przejść do rejestracji podmiotu. Tam należy utworzyć konto oraz wypełnić formularz.

 • Upoważnienie dla agencji celnej

Dokumenty firmy:

 • NIP
 • Regon
 • KRS (lub inny dokument założycielski np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji)

Wymagane dokumenty do odprawy celnej w imporcie

Zgodnie § 28 i § 29 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz.U. nr 94, poz. 902, ze zm.) do zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą dopuszczenia do obrotu należy dołączyć w szczególności:

 • fakturę lub w wypadku braku faktury fakturę prowizoryczną lub fakturę pro forma; (na fakturze warunki dostawy, waga brutto/netto, ilości opakowań zbiorczych);
 • dokumenty wymagane w celu zastosowania preferencyjnych uzgodnień taryfowych lub innych środków uchylających zasady prawne mające zastosowanie do zgłaszanych towarów;
 • specyfikację towarów lub listę towarową, jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji;
 • pozwolenie, zezwolenie lub inne dokumenty (jeżeli są wymagane) w związku z przywozem towarów;
 • dokumenty, na podstawie których można określić podstawę opodatkowania towarów, jeżeli faktura lub inny dokument służący do ustalenia wartości celnej towarów nie zawiera niezbędnych danych do ustalenia tej podstawy;
 • certyfikat wystawiony przez producenta lub uprawnioną do tego placówkę badawczą, zawierający skład chemiczny i surowcowy towaru (do 100 %) oraz informacje wymagane uwagami do poszczególnych działów taryfy celnej, jeżeli dokument taki jest niezbędny dla ustalenia klasyfikacji taryfowej towaru;
 • inne dokumenty, jeżeli są wymagane na podstawie przepisów odrębnych (koncesje, świadectwo fitosanitarne, kontroli jakości handlowej, kontroli sanitarnej, weterynaryjnej).