Poznaj nasze

PROCEDURY

Agencja S.MED świadczy kompleksowe usługi z zakresu odpraw celnych. Tu znajdują się niezbędne informacje dotyczące dokonania odprawy celnej. Prosimy wybrać z listy interesujące Państwa zagadnienia.

import

W celu dokonania odprawy importowej należy przedłożyć następujące dokumenty/informacje:

Nr EORI

Aby uzyskać numer EORI należy zalogować się na platformie PUESC, wybrać zakładkę e-formularze, następnie wybrać zakładkę e-klient którą trzeba rozwinąć i przejść do rejestracji podmiotu. Tam należy utworzyć konto oraz wypełnić formularz.

Upoważnienie dla agencji celnej

Dokumenty firmy:

 • NIP

 • Regon

 • KRS (lub inny dokument założycielski np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji)

Wymagane dokumenty do odprawy celnej w imporcie

Zgodnie § 28 i § 29 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz.U. nr 94, poz. 902, ze zm.) do zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą dopuszczenia do obrotu należy dołączyć w szczególności:

 • fakturę lub w wypadku braku faktury fakturę prowizoryczną lub fakturę pro forma; (na fakturze warunki dostawy, waga brutto/netto, ilości opakowań zbiorczych);

 • dokumenty wymagane w celu zastosowania preferencyjnych uzgodnień taryfowych lub innych środków uchylających zasady prawne mające zastosowanie do zgłaszanych towarów;

 • specyfikację towarów lub listę towarową, jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji;

 • pozwolenie, zezwolenie lub inne dokumenty (jeżeli są wymagane) w związku z przywozem towarów;

 • dokumenty, na podstawie których można określić podstawę opodatkowania towarów, jeżeli faktura lub inny dokument służący do ustalenia wartości celnej towarów nie zawiera niezbędnych danych do ustalenia tej podstawy;

 • certyfikat wystawiony przez producenta lub uprawnioną do tego placówkę badawczą, zawierający skład chemiczny i surowcowy towaru (do 100 %) oraz informacje wymagane uwagami do poszczególnych działów taryfy celnej, jeżeli dokument taki jest niezbędny dla ustalenia klasyfikacji taryfowej towaru;

 • inne dokumenty, jeżeli są wymagane na podstawie przepisów odrębnych (koncesje, świadectwo fitosanitarne, kontroli jakości handlowej, kontroli sanitarnej, weterynaryjnej). 

.

export

W celu dokonania odprawy eksportowej należy przedłożyć następujące dokumenty/informacje:

Nr EORI

(Aby uzyskać numer EORI należy zalogować się na platformie PUESC, wybrać zakładkę e-formularze, następnie wybrać zakładkę e-klient którą trzeba rozwinąć i przejść do rejestracji podmiotu. Tam należy utworzyć konto oraz wypełnić formularz.)

Upoważnienie dla agencji celnej

Dokumenty firmy

NIP

Regon

KRS (lub inny dokument założycielski np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji)

Wymagane dokumenty do odprawy celnej w eksporcie.

Zgodnie § 30 i § 31 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz.U. nr 94, poz. 902, ze zm.) do zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą wywozu należy dołączyć w szczególności:

 • fakturę lub w wypadku braku faktury fakturę prowizoryczną lub fakturę pro forma; (na fakturze warunki dostawy, waga brutto/netto, ilości opakowań zbiorczych)
 • pozwolenie, zezwolenie lub inne dokumenty (jeżeli są wymagane) w związku z wywozem towarów;
 • specyfikację towarów lub listę towarową, jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji;
 • inne dokumenty, jeżeli są wymagane na podstawie przepisów odrębnych.

 

.

Image

Punkty odpraw

Zapraszamy do siedziby agencji celnej S.MED, gdzie możecie Państwo porozmawiać z naszym przedstawicielem o współpracy w obszarze importu i eksportu, jak również dokonać odpraw celnych Państwa firmy.

Siedziba S.MED znajduje się pod adresem:

ul. Julianowska 37, 05-500 Piaseczno

Dodatkowe opcjonalne adresy uproszczonej odprawy celnej:

Szczecin, Gdańsk, Poznań, Białystok, Warszawa, Rzeszów, Kraków, Katowice, Lublin, Piaseczno, Łubna, Pniewy, Góra Kalwaria, Kawęczyn

(udostępnione we współpracy z Point of View)

.

Procedura uproszczona

Pojęcie procedury uproszczonej

Procedury uproszczone pozwalają na upraszczanie czynności niezbędnych do objęcia towarów procedurami celnymi, poprzez odformalizowanie czynności związanych z dokonaniem zgłoszenia celnego.

Procedurę uproszczoną może stosować każda firma zajmująca się importem lub eksportem towarów, ale także agencja celna, która spełnia wymogi określone w przepisach prawa celnego.

W praktyce realizacja tej procedury powoduje przejęcie przez podmioty posiadające status zaufanego importera/eksportera formalności związanych z odprawą celną, zaś zadanie organów celnych sprowadza się do kontroli prawidłowości dokonywanych przez uprawnione firmy zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej.

Najchętniej stosowaną formą procedury uproszczonej jest procedura “w miejscu”. Procedura uproszczona “w miejscu” pozwala na umieszczenie towarów pod procedurą celną w miejscu uznanym przez organ celny. Jej istotą jest posiadanie przez osobę z niej korzystającą specjalnie utworzonego miejsca, w którym wykonywane są czynności z niej wynikające.

Procedury uproszczone stosuje się w następujących procedurach celnych:

• dopuszczenie do obrotu;

• wywóz;

• skład celny;

• uszlachetnianie czynne;

• odprawa czasowa;

• przetwarzanie pod kontrolą;

• uszlachetnianie bierne;

• tranzyt;

• a także w przeznaczeniu celnym – powrotny wywóz towarów objętych uprzednio

jedną z procedur gospodarczych.

.

Procedura uproszczona art. 33a

Zgodnie z art. 33a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r.- o podatku od towarów i usług (jednolity tekst w Dz. U. z 2017r., poz. 1221 ze zm.), dalej jako: „ustawa o VAT”, w przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju uproszczeniem, o którym mowa w art. 166 oraz art.

182 unijnego kodeksu celnego, którego realizacja jest uzależniona od wcześniejszego wydania pozwolenia i w którym okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

Wyżej wymieniony przepis ustawy VAT wprowadził możliwość bezgotówkowego rozliczania podatku VAT należnego z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej, bez konieczności uiszczania go w urzędzie celno-skarbowym. Inaczej mówiąc, podatek VAT należny z tytułu importu towarów – mimo, że jest wykazany w zgłoszeniu celnym, nie jest – w chwili importu – ani płacony, ani zabezpieczany.

Dla potrzeb stosowania powyższego rozliczenia podatku VAT w imporcie należy przedstawić naczelnikowi urzędu celno-skarbowego(klient składa osobiście z powodu danych wrażliwych zawartych w przedstawianych dokumentach), przed którym podatnik dokonuje formalności związanych z importem towarów, następujące dokumenty (wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu):

• zaświadczenia o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach (udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość) – dokument do pobrania z Urzędu Skarbowego w którym podatnik dokonuje rozliczenia podatkowego;

• potwierdzenie zarejestrowania podatnika, jako podatnika VAT czynnego. Wymóg przedstawienia przez podatnika dokumentów, o których mowa powyżej, uważa się za spełniony również w przypadku złożenia przez podatnika oświadczeń o tej samej treści. Ponadto podatnik jest obowiązany do pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz naczelnika urzędu skarbowego o:

• zamiarze rozliczania podatku na powyższych zasadach – przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego będzie stosował takie rozliczenie;

• rezygnacji z rozliczania podatku na powyższych zasadach – przed początkiem okresu rozliczeniowego, w którym rezygnuje z takiego rozliczenia. Zgodnie z art. 33a ust. 6 ustawy VAT podatnik jest obowiązany do przedstawienia organowi celnemu dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. Dokumenty potwierdzające złożenie deklaracji do urzędu skarbowego, powinny być przedstawione w oryginale lub potwierdzonej kserokopii – w oddziale celno-skarbowym, który przyjął dane zgłoszenie celne.

Podatnik, który wybrał sposób rozliczania podatku z tytułu importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ust. 1 ustawy VAT, ma obowiązek stosowania takiego sposobu rozliczania podatku z tytułu importu w odniesieniu do wszystkich towarów, które zostaną odprawione na terytorium kraju w procedurze uproszczonej.

Cel procedur uproszczonych

• ułatwienia w dokonywaniu obrotu towarowego z zagranicą;

• podmiot, który uzyskał pozwolenie jest wiarygodnym partnerem dla swoich

kontrahentów;

Korzyści i ułatwienia wynikające z procedur uproszczonych:

• oszczędność czasu – w wypadku procedury uproszczonej “w miejscu” towar zwolniony

jest z obowiązku przedstawienia w urzędzie celno-skarbowym – znika konieczność,

czasem wielogodzinnego, oczekiwania na dokonanie odprawy celnej przez

funkcjonariusza; czas oczekiwania na decyzję urzędu celno-skarbowego nie przekracza

2 godzin;

• zmniejszenie kosztów m.in.: dostarczenia towarów do urzędu celno-skarbowego,

postoju samochodów, obsługi administracyjno-biurowej; towar dostarczany jest do

miejsca uznanego i tam oczekuje na dokonanie formalności;

• podmiot posiadający pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej może z własnej

siedziby, na bieżąco monitorować procesy operacji celnej od jej rozpoczęcia aż do

zakończenia;

• korzystanie z tzw. czasomierzy – jeżeli po uzgodnionym z organem celno-skarbowym,

czasie nie nastąpi reakcja funkcjonariusza celnego, kontynuowany jest proces operacji

celnych (procesy automatyczne);

• zapewnienie szybkiego dostępu do towaru importowanego;

• możliwość racjonalnego planowania dostaw;

• obniżenie kosztów magazynowania;

• zwolnienie towarów przed uiszczeniem należności celnych;

• otrzymywanie najnowszych informacji z zakresu przepisów celnych udostępnianych w

formie newsletterów, przesyłanych do podmiotów gospodarczych posiadających status

AEO lub pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych;

Image

Copyright © 2024 S.MED.

Doradztwo Celne I Usługi Transportowe Sławomir Chaczyński

Aeo

Upoważniony Przedsiębiorca AEO

Rzetelna Firma

ul. Julianowska 37,

05-500 Piaseczno

smed@smed.waw.pl

+48 600 871 430

+48 538 629 538

© {2004} projesjonalni.pl